• نمایندگی استانها- صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته  اینفوگرافی- اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید