• ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع نوآوری منتشر شد

   ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع نوآوری منتشر شد

   ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع نوآوری منتشر شد

   به منظور فرهنگ سازی "نوآوری در سازمان ها و بنگاه ها" و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

   به گزارش شاتا، به منظور فرهنگ سازی "نوآوری در سازمان ها و بنگاه ها" و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

   در این شماره به موضوعاتی نظیرنوآوری سبز در صنعت غیرسبز،مدیریت تغییر برای خلق نوآوری در شرکت های دانش بنیان و تحلیل فرایندهای سیاستگذاری علم و فناوری پرداخته شده است.

   همچنین محرک های کلیدی تغییر و تحول مثبت ،در جستجوی الگوی بهینه توسعه نوآوری ، مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محوراز جمله موضوعات مورد اشاره در این نشریه تحلیلی و تخصصی به شمارمی رود.

   این نشریه زیر نظر سازمان مدیریت صنعتی به تحلیل موضوعات صنعتی کشور و تبیین سیاست ها و چالش های این بخش می پردازد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: